Ekoškola

 Veškeré aktuální informace o činnosti Ekotýmu naleznete na facebooku www.facebook.com/GEkoskola/timeline


PLÁN ČINNOSTÍ 2017-2019

Od února 2018 pracoval Ekotým na plánu činností, kterými chceme zlepšit podmínky v naší škole:

1. ODPAD
• kampaň za snížení množství odpadu (květen 2018): - rozhlasová relace (svačinové boxy, šetření s papírovými ručníky)
- reklamní kampaň pro používání svačinových boxů
• kontrola vytříděného odpadu (od května 2018 – 1x týdně)
• proškolení paní uklízeček o třídění odpadu (květen 2018)

2. PROSTŘEDÍ ŠKOLY
• vytvořit klubovnu Ekotýmu (září 2018)
• vytvořit tabulky pro zalévání květin ve třídách (březen 2018)
• navrhnout vedení školy možnost trávit velké přestávky na zahradě (květen 2018)
• navrhnout vedení školy pořízení automatů na zdravé svačiny (květen 2018)

3. BIODIVERZITA
• pro všechny žáky školy připravit a realizovat projekt o biodiverzitě (červen 2018)
• vytvořit informační cedule o názvech rostlin na zahradě (červen 2018)
• pojmenovat rostliny ve třídách (podzim 2018)
• výuková hodina pro žáky školy, kterou povede Ekotým (podzim 2018)
• vytvoření příbytků na zahradě pro živočichy (podzim, zima 2018)
• založení motýlí louky (jaro 2019)



Analýza školy 2017:

1. ODPAD
• + spousty materiálů a pomůcek pro školu nakupujeme ve velkých baleních
• + snažíme se kopírovat a tisknout oboustranně
• - máme stále mnoho odpadu (ze svačinek)
• + třídíme již mnoho let odpad
• - třídění odpadu není úplně přesné
• + vytříděný odpad se vynáší 2x týdně

2. PROSTŘEDÍ ŠKOLY

• - nemáme svou klubovnu Ekotýmu
• + máme ve škole 63 nástěnek
• + máme ve škole mnoho květin
• - žáci nemají odpočinkovou místnost o velkých přestávkách před odpolední výukou
• - žáci nemají možnost si ve škole zakoupit zdravou svačinu

3. BIODIVERZITA
• - žáci i někteří dospělí neznají pojem biodiverzita, netuší, proč je biodiverzita důležitá
• + žáci poznají minimálně 5 rostlin a 5 živočichů, kteří se vyskytují v okolí školy
• - nemáme přírodní zahradu, nejsou na ní možnosti příbytků pro zvířata


Témata Ekoškoly školy pro nové období 2017-2019

V listopadu 2017 členové Ekotýmu vybírali oblasti pro jejich práci v následujících dvou létech. Z minulého období pracujeme na zlepšování prostředí školy a na třídění odpadu. Hlasováním všech členů bylo přijato třetí téma – Biodiverzita.

1. ODPAD
 zajistit velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad
 pokračovat ve třídění, které je ve škole nastaveno
 proškolit všechny žáky, aby správně třídili odpad

2. PROSTŘEDÍ ŠKOLY
 pořídit květinovou výzdobu do všech tříd, v prostorách šaten
 zmodernizovat dle možností prostředí školy


Členové Ekotýmu pro školní rok 2017/18

Klára Nevolná – III.
Daniel Herman – III.
Michaela Veselková – IV.
David Neumann – IV.
Daniel Oravecz – VII.
Ondřej Weiss – VIII.
Barbora Takácsová – VIII.
Dominik Josifidis – VIII.
Karolína Drlíčková – IX.
Mgr. Jana Dvořáková
Lenka Crhonková
Mgr. Anna Krasulová


Slavnostní udělení titulu EKOŠKOLA v Senátu ČR

Dne 22. 6. 2017 jeli zástupci Ekotýmu (Veronika Janostyaková, Karolína Drlíčková, Adam Roman) s Mgr. Janou Dvořákovou (koordinátorkou EVVO) a s paní ředitelkou Mgr. Annou Krasulovou do Prahy pro převzetí mezinárodního titulu Ekoškola. Celý program začínal ve Valdštejnské zahradě, kde jsme plnili zábavné úkoly. Následovala slavnostní část v Senátu ČR. Tituly byly předávány z rukou Jaromíra Jermáře, místopředsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Jaroslava Fidrmuce, náměstka člena vlády, Lukáše Běhunčíka, zástupce společnosti IKEA Česká republika a Petra Daniše, ředitele vzdělávacího centra TEREZA. Popřál nám také senátor za náš obvod – Zdenek Nytra. Absolvovali jsme prohlídku Valdštejnského paláce. Zakončením slavnostních chvil byla plavba parníkem po Vltavě – pro nás všechny velmi krásný zážitek. Po vylodění jsme si prohlédli některé památky Prahy a znaveni, ale duchovně obohaceni jsme si odváželi titul i s vlajkou Ekoškoly domů – do Ostravy. Vlajka je závazkem pro naši další práci pro přírodu a svět kolem nás.


PLÁN ČINNOSTÍ 2015-2017

Dle analýzy školy, která proběhla v červnu 2015, jsme se rozhodli vylepšit tyto dvě oblasti:
1. ODPAD
 • zajistit velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad
 • pokračovat ve třídění, které je ve škole nastaveno
 • proškolit všechny žáky, aby správně třídili odpad

2. PROSTŘEDÍ ŠKOLY
 • pořídit květinovou výzdobu do všech tříd, v prostorách šaten
 • zmodernizovat dle možností prostředí školy


CO SE NÁM UŽ PODAŘILO – MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ
1. ODPAD
 • za školou máme umístěny kontejnery na tříděný odpad papíru a plastu (leden 2017)
 • Ekotým proškolil všechny žáky v třídění odpadu (únor 2017)
 • sběrové nádoby byly informačně označeny obrázky, co do nich patří (únor 2017)
 •  

2. PROSTŘEDÍ ŠKOLY
 • zmodernizování šaten: část šatních klecí byla vybourána a nahrazeny skříňkami (podzim 2015)
 • výměna starých podlah za nové ve třídách (postupně do konce roku 2016)
 • výměna obkladů a umývadel ve třídách (léto 2016)
 • výměna lavic a židlí ve třídách (postupně)
 • úprava schodiště do sklepního prostoru (léto 2015)
 • rekonstrukce WC v přízemí (léto 2015)
 • výmalba zadních stěn tříd výtvarnými pracemi studenty PF OU v Ostravě
 • recyklace starých nástěnných hodin (leden 2017)
 • výměna expanzní nádoby v kotelně
 • zmodernizovaná vrátnice školy a kabinety učitelů (léto 2016)
 • květinová výzdoba ve třídách u šaten (podzim 2015)
 • zvířecí mazlíčci ve 3. třídě (křečci) a v 7. třídě (oblovky)


DÍLČÍ PLÁN ČINNOSTÍ OD r. 2015:
 • volby do Ekotýmu – 13.5.2016
 • 1. schůzka Ekotýmu – 18.5.2015
 • založení facebookových stránek Gekoškoly – červen 2015
 • analýza školy – červen 2015, vyhodnocení – září, říjen 2015
 • tvorba loga naší GEkoškoly (výběrové řízení mezi návrhy žáků) – září, říjen 2015
 • informační nálepky na vypínačích – říjen 2015
 • sázení semenáčků jabloní – březen 2016
 • zajištění velkoobjemových kontejnerů pro tříděný odpad – žádáno v dubnu 2016, dodáno v lednu 2017
 • hodnocení školních obědů – anketa – duben 2016
 • chov zvířátek (oblovky, křečci) ve škole – od září 2016
 • schůzka se zástupci firmy Sodexo – připomínky k obědům – říjen 2016
 • třídní Ekokodexy – říjen 2016
 • školní Ekokodex – listopad 2016
 • krmení ptactva v parku – prosinec 2016, leden 2017



Posledním krokem ke splnění všech podmínek je tvorba školního Ekokodexu. Ekotým, tvořený zástupci našich tříd spolu s p. uč. Dvořákovou a naší paní ředitelkou, vybral společné body ze všech třídních Ekokodexů. Náš školní Ekookodex výtvarně zpracoval p. uč. Kohút. Naleznete jej u vrátnice školy. Zde se nachází také nástěnka GEkoškoly.

EKOKODEX
1. Na školní zahradě neničíme rostliny a zařízení hřiště
2. Ve třídách máme květiny, o které se staráme
3. Šetříme elektřinou, vodou a teplem
4. Neplýtváme papírovými výrobky a výtvarnými potřebami
5. Pořádek udržujeme nejen ve třídách, ale i v prostorách školy
6. Správně třídíme odpad
7. Neplýtváme jídlem
8. Zapojujeme se do přírodě prospěšných akcí
9. Tabuli mažeme na mokro
10. Používáme přípravky šetrné k přírodě , větráme krátce, ale intenzivně




Zapojili jsme se do programu Ekoškola

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Žáci a učitelé aktivně spolupracují. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Žáci zakládají školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita). Program zaštiťuje Sdružení Tereza.


6. listopad - Mezinárodní den Ekoškol

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí. Také v naší škole, ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, jsme si Mezinárodní den Ekoškol připomněli a zároveň také oslavili 10. narozeniny programu Ekoškola v ČR. Koordinátorka EVVO Mgr. Jana Dvořáková a naše děti zasadili semínka staré moravské odrůdy jabloní - Jaderniček. Je to jediná odrůda, která se nemusí štěpit a vyroste pouze ze semenáčků. O mladé rostlinky se následně žáci budou starat a při vhodné velikosti budou stromečky s datem zrodu 6. 11. 2015 zdarma rozdány zájemcům pro přesazení do zahrad.Také jsme věnovali jeden den ekologickému projektu z programu Ekoškoly – Biodiverzitě. Žáci se v něm seznámili s potravním řetězcem v přírodě formou tvorby Pyramidy života, vytvářeli v přilehlém parku obrazy z přírodnin, určovali rostliny. Cílem projektu bylo upevnění znalostí o propojenosti jednotlivých organismů v přírodě a důležitosti této přírodní rozmanitosti pro člověka.
Další fotografie naleznete na našich stránkách: www.facebook.com/GEkoskola/timeline
 








 
 

Kontaktní informace

Základní škola Ostrava,
Gajdošova 9, příspěvková organizace

Gajdošova 9/388, 702 00 Ostrava
IČ: 61989088

tel.:596 627 610
email: reditelka@zsg.cz


Více informací najdete zde