Koordinátor environmentální výchovy

Koordinátor environmentální výchovy:  Mgr. Jana Dvořáková

Konzultační hodiny: úterý 14.00 - 15.00

Environmentální výchova v naší škole je v současné době naplňována v rámci průřezových témat a integrována do všech předmětů. Na realizaci průřezového tématu se podílí většina vzdělávacích oblastí. Postupným propojováním,
rozšiřováním, upevňováním i systematizací vědomostí a dovedností získávaných v těchto oblastech umožňuje Environmentální výchova utváření integrovaného pohledu. Environmentální osvětu provádíme také školními akcemi, projekty. Snažíme se u dětí takto podnítit hlubší ekologické cítění.
Mezi dlouhodobé aktivity v péči o životní prostředí patří tyto významné projekty:

1. Naše škola zapojena v programu EKOŠKOLA, což je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Žáci a učitelé aktivně spolupracují. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Žáci zakládají školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita). Program zaštiťuje Sdružení Tereza.

2. Jsme zapojeni v celorepublikovém projektu RECYKLOHRANÍ - školního recyklačního programu pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií, mobilních telefonů, náplní do tiskáren a použitých drobných elektrozařízení. Je spojený s osvětovou činností v oblasti nakládání s odpady ve školních zařízeních v České republice. Program RECYKLOHRANÍ nám umožňuje získávat na základě zpětného odběru a v návaznosti na vzdělávací a výchovné úkoly s ekologickou tematikou na vlastní, tzv. bodový, účet body, se kterými jsou dále spojeny odměny, které můžeme čerpat v souladu s pravidly programu RECYKLOHRANÍ. Ve škole jsou také umístěny nádoby na zpětný odběr těchto vysloužilých
materiálů.
JSME MÍSTEM SE ZPĚTNÝM ODBĚREM ELEKTROSPOTŘEBIČŮ:
Nevyhazujte, prosím, staré elektrospotřebiče, které již nebudete používat, ale doneste je do školy. My zajistíme odvoz a odbornou recyklaci a ještě získáme body, za které můžeme „ nakoupit “ pomůcky pro školu. Jedná se o veškeré malé
elektrospotřebiče, mobilní telefony, jakékoliv baterie (mimo autobaterií) a náplně do tiskáren. Bližší informace na www.recyklohrani.cz.

3. Pravidelně se každý rok zapojujeme do celorepublikové akce 72 hodin. Projekt 72 hodin, to jsou tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v celé České republice konají vždy v říjnu. Cílem této celorepublikové akce je zapojit v časovém rozmezí 72 hodin co nejvíce mladých lidí do dobrovolnických aktivit. Touto formou je přesvědčit, že i jejich pomoc je potřebná. Uklízíme v přilehlém parku, věšíme ptačí krmítka.

4. Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá v dubnu na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. K této akci jsme se také přidali.

5. Pracujeme na projektu Nás počasí nezaskočí, na který naše škola získala účelovou dotaci Moravskoslezského kraje v oblasti podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016 – podpory badatelsky
orientovaného vyučování.

Získali jsme meteostanici a s velkou pomocí ing. Jiříka z Nové Paky, který zaštiťuje malé a středně velké meteostanice v naší republice, se všechna aktuální data (aktualizace po 5 minutách), archivovaná data (paměť několik let) i předpověď počasí, zobrazují na našich webových stránkách www.zsg.cz v záložce Meteo. Takto jsou informace zpřístupněny všem občanům. Spolupráce s ing. Jiříkem bude trvat nadále, program nám bude aktualizovat, graficky
upravovat.
S meteostanicí, a na ní napojenou výpočetní technikou, pracujeme v těchto předmětech: Přírodověda, Přírodopis, Matematika, Informatika, Fyzika, Zeměpis, Výchova ke zdraví.

6. Pro žáky pořádáme ozdravné pobyty, které se realizují v horském prostředí. V rámci tohoto pobytu zajišťujeme pro žáky ekologicky zaměřené exkurze, přednášky a zpracováváme i několikadenní projekty s touto tématikou. Snažíme se
tímto způsobem městské děti seznamovat s přírodou.

7. Spolupracujeme také s dalšími organizacemi. Od Lesů ČR dostáváme recyklované sešity. Žáci navštěvují OZO Ostrava. Zúčastňujeme se badatelského dne, který organizuje SVČ Mor. Ostrava. Využíváme programu Ostravské
univerzity v rámci Dne Země.

8. Kromě těchto významných projektů organizujeme dvakrát ročně sběr papíru. Jsme zapojeni v soutěži základních a středních škol Moravskoslezského kraje Zelený strom. Nejlepší sběrači jsou vždy ohodnoceni.

9. Naše žáky vedeme k pochopení a k realizaci šetření energií (zhasínání světel, šetření vodou a také k třídění odpadů
(v každé třídě máme kontejner na plasty a papír).

MEZI DALŠÍ DŮLEŽITÉ AKTIVITY KOORDINÁTORA EVVO PATŘÍ:
• Podporovat účast žáků v přírodovědných a ekologických soutěžích.
• Zajišťovat preventivní výchovné programy.
• Vychovávat ve spolupráci s ostatními pedagogy žáky ke zdravému životnímu stylu.
• Poskytovat poradenskou činnost pro žáky (konzultační hodiny: úterý 14.00 – 15.00, nebo dohodou.
• Zajišťovat odbornou metodiku
O všech našich aktivitách s environmentálním zaměřením jste pravidelně informováni stránkách našeho ekotýmu:
https://www.facebook.com/GEkoskola/