Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování

Naše škola je příjemcem dotace "Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování" pro školní rok 2014/2015. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, zastoupený hejtmanem kraje.

Na základě napsané grantové žádosti „Co učitel to preventista“ dne 12. 6. 2014 rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování pro školní rok 2014/2015 pro naši školu. Naše škola by tímto projektem chtěla zvýšit vzdělanost pedagogického sboru v rámci zavádění preventivních témat do tříd. Primárním cílem projektu je vzdělávací program, který má prohloubit odborné znalosti a kompetence účastníků v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů ve školním prostředí s konkrétním zaměřením na:
1) praktické rady a postupy efektivní primární prevence,
2) zlepšení akceschopnosti účastníků pro případ, že prevence selže a je třeba realizovat připravený krizový scénář,
3) získání informací potřebných pro specifickou práci s romskými dětmi a s romskými dětmi ohroženými sociální exkluzí.
Projekt bude realizován ve dvou vzdělávacích programech: „Prevence ve škole – co dělat když…“ a „Romské děti ohrožené sociální exkluzí“ v rozsahu 16 hodin v termínu 16.-17.2. 2015. Bude proškolen celý pedagogický kolektiv, včetně vychovatelek školní družiny a asistentky pedagoga, celkem 15 pedagogických pracovníků.

Ve dnech 16.-17.2. 2015 proběhlo v penzionu Kamenec v Jilešovicích dvoudenní školení pedagogického sboru na témata: „Zavádění prevence do školního prostředí“ a „Specifika vzdělávání romských dětí“. Školení po oba dva dny vedla Mgr. Michaela Veselá ze společnosti „Společně k bezpečí“. Učitelé se seznámili především s tím, jak pracovat s problematickými dětmi, dětmi trpící nepozorností, hyperaktivitou a jak pracovat s motivací těchto dětí. Dále jsme se zabývali palčivým problémem řešení absencí ve škole a jak minimalizovat pomocí důsledných opatření absenci žáků. Dalším cílem školení byla efektivní komunikace mezi učitelem a rodičem, učiteli navzájem, učitelem a žákem a práce s dynamikou skupin ve třídě. Ve druhém dni se učitelé seznámili především s problematikou romských skupin a úskalími provázející jejich vzdělávání.
První den večer proběhl program připravený účastníky pedagogického sboru „Tvůrčí dílna pro psychosociální aktivity s dětmi“ v rámci programu dne na téma: Jak nenásilně zavádět témata prevence rizikového chování v rámci třídnických hodin. Učitelé si připravili ve dvojicích velké množství her, které jsme si pak navzájem mezi sebou v kolektivu vyzkoušeli a rozhodně budeme dále zkoušet ve svých třídách, jelikož nám přinesly větší množství inspirací, ale i zábavy.
Celkově učitelé hodnotili úroveň kurzu, přístup a schopnosti školitele jako vynikající, s tím, že poznatky, které jsme během těchto dvou dní nabitých informacemi získali, jsou pro nás rozhodně využitelné ve školní praxi. Doufáme, že nabyté vědomosti budeme úspěšně využívat během svého působení ve školním prostředí.