Podpora rozvoje kompetencí k podnikavosti a inovativnosi žáků základních škol

8. listopadu 2012

Podpora rozvoje kompetencí k podnikavosti a inovativnosti žáků základních škol, s registračním
číslem CZ.1.07/1.1.00/14.0139“ je řešen Ostravskou univerzitou v Ostravě v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválený MŠMT ČR ve spolupráci se základními
školami.

Projekt je zaměřen na rozvoj ponikatelských a inovativních kompetencí žáků základních škol. Hlavním
cílem je zavedení výukových materiálů pro výuku klíčových kompetencí, které u žáků podnítí kreativní
uvažování a budou je motivovat k novým nápadům, jež budou žáci umět definovat, prezentovat a
obhájit před ostatními. Výstupem jsou pozitivně motivovaní žáci, kteří ovládají klíčové dovednosti a
mají šanci být úspěšní na trhu práce. Smyslem rozvoje podnikavosti se rozumí posilovat schopnosti
žáků převádět myšlenky do praxe, které předpokládají tvořivost, schopnost zavádět novinky a nést
rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů. Tyto schopnosti jsou přínosné pro
všechny v každodenním životě a pomáhají žákům pochopit souvislosti jejich práce a umožňuje jim
chopit se příležitostí.

V rámci projektu jsou vytvořeny učební pomůcky pro společenskovědní předměty, zahrnující návody,
praktické doporučení, příklady dobré praxe, simulace, modely, odkazy. Veškeré materiály jsou
k dispozici zdarma v elektronické podobě na www.vyukapodnikavosti.cz

Výuka je zaměřena zejména na rozšíření poznatků a dovedností ke komunikaci, řešení problémů,
efektivní spolupráci, inovativnosti, podnikavosti. Ústředním tématem je osobnost žáka. Obsahově
se týká charakteristiky relevantních psychologických a sociálně psychologických dovedností
uplatňujících se v ekonomické činnosti člověka – umění jednat s lidmi, umění prezentace, asertivní
jednání, vedení lidí, oblasti životního stylu, řešení konfliktních situací atd.. Žáci jsou seznamováni
s možnostmi používat techniky a v rámci cvičení si je sami vyzkouší. Pozornost je zaměřena i na
možnosti a limity osobního rozvoje a seberealizaci v budoucí profesi.
Popsané didaktické postupy jsou zaměřeny na výuku společenskovědních předmětů, ale mohou se
aplikovat i v předmětech jiných, například ve výuce mateřského i cizího jazyka.
Všechny uvedené didaktické postupy je možné dále rozvíjet podle strategických záměrů učitelů a
podle pokročilosti žáků.
Přehled dalších článků | Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: 7094x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací