EDUROAM na škole

24. června 2020

Naše škola je připojena k eduroamu
Federace Eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola se do projektu zapojila v roce 2020. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže naší školy v rámci projektu IROP.
 
Jeden účet. Kdekoliv.
Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť ve všech prostorách školy pomocí jednoho uživatelského účtu. Správu účtu provádí domovská organizace ZŠO Gajdošova, Gajdošova 388/9, Ostrava 702 00.
Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.
Služba je pro všechny účastníky zdarma.
 
Aktivace eduroam účtu
Naše instituce/škola je připojena pouze v SP režimu, tj. uživatelé, kteří mají eduroam z jiné organizace, se u nás mohou připojovat.
Naši vlastní studenti/zaměstnanci eduroam využívat nemohou.
 
Pokryté prostory
eduroam je vysílán ve všech učebnách školy. Přístup do areálu školy je umožněn v časech 7:35 -16:15.
 
Filtrování provozu
Provoz žáků školy je filtrován v souladu se zákony ČR.
Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25), pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465) anebo Submision (TCP/587).
 
Podpora
Uživatelé naší školy se mohou obracet na email eduroam@zsnadrazni.eu
Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně své domovské instituce, tedy té. která jim poskytla účet.


Our school is connected to eduroam
Federation Eduroam is an international project supporting mobility and roaming in the national research and education networks (NREN). In the Czech Republic this project is roofed by the association CESNET. Our school joined the project in 2020. Another step to increase the quality of studies and prestige of the school within the project IROP has been taken.
 
One account. Anywhere.
A registered participant can use this wireless network in all the parts of our school using one account. The account administration is carried out by the home organization ZŠO Gajdošova, Gajdošova 388/9, Ostrava 702 00.
The usage of roaming is easy, a properly set subscriber’s device connects automatically when the eduroam network is available. It is similar to how a connection to international networks of mobile operators of roaming works. And that is also the origin of the acronym education roaming.
The service is free for all the participants.
 
Activation of eduroam account
 
Our school is connected only in SP state, i.e. users, that have eduroam from another organisation, can connect at us.
 
Our own students/employees eduroam can´t use.
 
Covered spaces
Eduroam is broadcast in all classrooms. Access to the school is possible between 7:35 – 16:15.
 
Filtering traffic
The operation of school pupils is filtered in accordance with the laws of the Czech Republic.
Visitors are not affected in any way except for outgoing SMTP traffic filtering (TCP/ 25), use SMTPS (TCP/ 465) or Submision (TCP/ 587) services to send mail.
 
Support
Users of our school can contact e-mail eduroam@zsg.cz
Visitors with an eduroam account should be encouraged to look primarily for support in their home institution, which gave them their account.
 
 
Přehled dalších článků | Autor: Iva Senftová | Počet přečtení: 1616x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací