O škole

13. listopadu 2019

Charakteristika školy

Úplnost a velikost školy

Základní škola Ostrava Gajdošova 9, příspěvková organizace je státní, plně organizovaná škola rodinného typu v centru Ostravy s dobrou dopravní dostupností. Je úplnou základní školou, která poskytuje vzdělání cca 180 žákům v 1. až 9. postupném ročníku. Každý ročník je zastoupen jednou třídou. Škola dále sdružuje školní družinu s 2 odděleními. Žáci se mohou stravovat ve školní výdejně. Škola poskytuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Od pramínku poznání k pramenům vědomostí“ a zaměřuje se na nové formy práce a projektovou výuku.

Vybavení školy

Výuka probíhá v 9 kmenových třídách. Žáci mají od 1. ročníku výuku anglického jazyka, od 7. třídy výuku německého jazyka, od 4. třídy výuku informatiky. Třídy jsou v rámci finančních možností školy vybavovány moderním a účelným nábytkem. V učebnách 1. stupně jsou v částí tříd koberce, které slouží k výuce i k relaxačním činnostem. Ve všech třídách 1. stupně jsou umístěny interaktivní tabule s příslušenstvím. Interaktivní tabule jsou také v počítačové učebně, učebně Hv a ve dvou třídách druhého stupně. Další dvě učebny jsou vybaveny dataprojektory s příslušenstvím. Všechny učebny 1. i 2. stupně jsou připojeny k internetu, taktéž kabinety a kancelář školy. K výuce využíváme odborné učebny: výtvarná s kompletním vybavením (stojany, tiskařský lis), hudební (kompletní vybavení hudebními nástroji, interaktivní tabulí apod.), keramická dílna (keramická pec, hrnčířský kruh), počítačová učebna, učebna dílen, tělocvična. Vysoce estetická je výzdoba chodeb školy. Školní výdejna i družina se nachází v budově školy. Ke školní budově patří školní hřiště s hracími prvky přístupné od dubna do října v dopoledních i odpoledních hodinách veřejnosti. Mimo výukový program zajišťuje škola pro děti v odpoledních hodinách řadu kroužků.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má poměrně stálý počet členů s různorodou věkovou strukturou, včetně mužů. Práce v rodinném školním prostředí umožňuje výbornou vzájemnou komunikaci a týmovou spolupráci. Většina učitelů je ochotna pracovat i nad rámec běžných pracovních povinností. Učitelé projevují snahu o další vzdělávání (práce s interaktivními tabulemi, PC, cizí jazyky, rozvoj svých pedagogických dovedností, apod). Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, metodik ICT, koordinátor ŠVP a koordinátor EVVO. Ve spolupráci s metodickými orgány školy a v souladu s finančními možnostmi školy je postupně prováděna obnova doplňování učebních pomůcek a platných učebnic. Didaktická a audiovizuální technika je ve škole zastoupena v dostatečném množství. Rovněž žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají k dispozici učebnice a pomůcky v souladu s jejich potřebami. Materiálně-technické podmínky výuky školy jsou na velmi dobré úrovni a umožňují realizovat zvolený vzdělávací program. Učitelé se věnují jak žákům nadaným, tak žákům s vývojovými poruchami učení.

Charakteristika žáků

Převážná většina žáků je ze spádové oblasti základní školy. Dojíždějí ale také žáci z jiných částí Ostravy, nepochybně kvůli poskytovaným službám školy a rodinnému školnímu prostředí.

Dlouhodobé projekty

Pedagogové vzájemně spolupracují na všech školních projektech a školních i ostravských soutěžích pro žáky základních škol (pořádaných i naší školou). Mezi nejdůležitější patří: Anglický desetiboj (soutěž zaměřená na anglický jazyk), Anglický slavík (anglická pěvecká soutěž), Pohádky dětí dětem (tvorba pohádek s následnou ilustrací, vítězné pohádky ostravského kola jsou knižně publikovány), I naše děti chtějí zachránit lidský život, ozdravné pobyty a jiné.

Spolupráce s rodiči žáků, jinými subjekty a zřizovatelem

Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit po vzájemné dohodě s vyučujícími, v době konzultačních hodin a třídních schůzek, či v době akcí pro veřejnost (besídky, jarmarky), vernisáže, vstoupit přímo do výuky. Rodiče jsou o činnostech školy informováni prostřednictvím webových stránek školy, žákovských knížek. Škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity. Ve škole je ustanovena Školská rada, která se podílí na správě školy. Aktivně se účastníme vypsaných grantových projektů ÚMOb MOaP, SMO, ESF a OP VK. Z Nadace OKD jsme obdrželi finanční prostředky ve výši 30 000 tis. Kč na závěsný systém v Galerii Na chodbě, 25 000 Kč na projekt I naše děti umí zachránit lidský život, 100 000 tis. Kč na zahradní altán a dalších 100 000 tis. Kč na čističky vzduchu do tříd. Jsme jedinou základní školou v Ostravě, která je má a v době inverzí využívá. Spolupráce se zřizovatelem je velmi dobrá. Je realizátorem ozdravných pobytů pro žáky 1. stupně základních škol ve svém obvodě. Ve spolupráci se zřizovatelem jsme se zúčastnili projektu Přes hranice za sportem a Po stopách historie česko-polského pohraničí, jehož byl opět realizátorem. V roce 2014 bylo zřizovatelem naší příspěvkové organizace městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz provedeno zateplení budovy, střechy a výměna oken. Aktuální aktivity naší školy jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách školy: www.zsg.cz. Motto naší organizace je „Škola, do které se vyplatí chodit.“

Mgr. Krasulová Anna, ředitelka školy


 
Přehled dalších článků | Autor: Mgr. Anna Krasulová | Počet přečtení: 16741x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací