Ekoškola

30. června 2022

Veškeré aktuální informace o činnosti Ekotýmu naleznete na facebooku www.facebook.com/GEkoskola/timeline

Převzetí mezinárodního titulu Ekoškola
 
Dne 16. 6. 2021 jeli zástupci Ekotýmu (5 žáků naší školy) s Mgr. Janou Dvořákovou (koordinátorkou EVVO) a paní ředitelkou Mgr. Annou Krasulovou do Prahy pro převzetí mezinárodního titulu Ekoškola. Slavnostní předávání se konalo v Brožíkově sále Staroměstské radnice. Tento titul jsme již obhájili potřetí. Po slavnostním vyhlášení následovala prohlídka Staroměstské radnice. Také jsme si prohlédli hlavní dominanty Prahy a poseděli ve slavné kavárně Slavia.
    
Zpráva z auditu programu Ekoškola, který proběhl dne 12.5.2022:
 
ZŠ Gajdošova je do programu Ekoškola zapojena dlouhodobě, nyní svůj titul obhajuje. V ZŠ je aktivní koordinátorka p. Dvořáková, které se podařilo obnovit Ekotým po covidové pouze a navázat na program ve stejné úrovni, v jaké byl před pandemií. Koordinátorce jsou nápomocni ostatní pedagogové a oporu má také ve vedení školy. Kromě programu Ekoškola je škola zapojena také do různých ekologických projektů.
Environmentální výchova je ve škole běžnou součástí výuky a je na vysoké úrovni. Témata Ekoškoly jsou začleňována do výuky přirozeně a prolínají se různými předměty. Škola se účastní rozmanitých ekologických akcí jako Recyklohraní, Ukliďme Česko, 72 hodin, Ptačí hodinka, nebo Den země. Také má své vlastní projekty. Jedná se např. o projekt Biodiverzita, kdy žáci sami zjišťovali, co by chtěli v tomto tématu dělat a chystali úkoly pro jednotlivé třídy. Další školní projekty: Vím, co dýchám, Nás počasí nezaskočí a Putujeme ptačí říší. Koordinátorka se účastní webinářů Ekoškoly. Ekotým také navštívil radnici městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, aby diskutoval o možnostech, co se dá pro Ostravu udělat. Tato akce byla velmi přínosná pro obě strany. Ekotým se dozvěděl spoustu zajímavých informací, s kterými může dále pracovat. Ekotým spolupracuje také s širší veřejností, např. se seniory a v plánu je úklid okolí se starostou. Koordinátorka Mgr. Jana Dvořáková byla oceněna starostou za pedagogickou činnost a ekologické postupy. Vedení k ekologické výchově je patrné nejen ve všech třídách, ale také na chodbách školy. Environmentální výchova je v této škole dlouhodobě na vysoké úrovni a je na ni kladen velký důraz
Ekologické smýšlení je patrné v celé škole. Žáci jsou přirozeně vedeni k šetrnému chování k přírodě. Samozřejmostí jsou nádoby na tříděný odpad na chodbách i v každé třídě. Škola třídí také elektro odpad, tonery, mobilní telefony, baterie a tužky. Jsou přítomny piktogramy nabádající k šetření vodou a energiemi. Běžné je používání šmíráků a odpadového materiálu k dalšímu zpracování. Škola snaží s pracovat s problémem znečištění zeminy a díky dovozu nové půdy se snaží sadit na své zahradě ovocné stromy, což se ji daří. Kromě toho Ekotým vyhledává další možnosti pro zlepšení životního prostředí. U vedení města zajistil kontejnery na tříděný odpad přímo u školy. Ve škole jsou používány bezchlórové čistící prostředky na bázi octa. Oceňuji, že ač se škola nachází v poměrně znečištěné lokalitě, velmi se snaží o jakékoli zlepšení a pomoc životnímu prostředí v okolí. Velmi oceňuji práci koordinátorky Mgr. Jany Dvořákové, které se povedlo obnovit činnost Ekotýmu a celého programu Ekoškola a věnuje svůj čas různým novým ekologickým aktivitám. Její přičinění o zlepšování životního prostředí je zřejmé.
   
Návštěva radnice MOaP

Ve středu 13. 4. 2022 celý náš ekotým navštívil radnici městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Nejprve jsme byli přijati v kanceláři pana místostarosty Rostislava Řehy, který má na starost životní prostředí v Ostravě. Následně jsme navštívili také pana starostu Petra Veselku.
Jan Horák z odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit nás seznámil s participativním rozpočtem. Dále pokračovala debata o ekologii a péči o zeleň se starostou Petrem Veselkou a místostarostou Rostislavem Řehou. Setkání bylo pro obě strany velice přínosné a přineslo zajímavé podněty a nápady na další spolupráci.
Video reportáž z akce na stránkách Fabex media: https://www.fabexmedia.cz/ekologicky-program-zs-gajdosova/EKOKODEX – 3. OBDOBÍ
 • Denně kontrolujeme teplotu ve třídě (20°C - 22°C)
 • O přestávkách svítíme jen jednou řadou světel
 • Krmíme a pozorujeme ptáky na školní zahradě
 • Pečujeme o okolí školy
 • Svítíme, jen když málo vidíme
 • Staráme se o květiny ve třídě
PLÁN ČINNOSTÍ 2021 - 2022

Od října 2021 pracoval ekotým na plánu činností, kterými chceme zlepšit podmínky v naší škole. Jednotlivé úkoly budeme rozdělovat v rámci schůzek ekotýmu. Na práci se budou podílet všechny děti školy.

1. ENERGIE
CÍL: správná teplota ve třídách (20°C-22°C)………(1)

v každé třídě bude ekotýmem určena hlídka, která bude na teploměru (je v každé třídě) hlídat toto rozmezí ……..prosinec 2021
 
CÍL: správné svícení světly ………………………….(2)
kontrola označení vypínačů informačními nálepkami…….leden 2022
informační tabulky na dveře WC – zavírání dveří……leden 2022
poučení žáků o pravidlech svícení ve škole
 
2. BIODIVERZITA
CÍL: seznámení s pojmem biodiverzita ……………..(1,3)

celoškolní projekt Biodiverzita……..březen 2022
výsadba květin, keřů……….září 2021 – květen 2022
 
CÍL: ovocné stromy na zahradě……………(2)
výsadba ovocnanů na školní zahradě………..září 2021
 
CÍL: zvýšení biodiverzity v okolí školy……………..(4)
výsadba květin, keřů……….září 2021 – květen 2022
přikrmování ptáků v zimní sezoně…………listopad 2021 – březen 2022
založení motýlí louky……… březen 2022
 
ANALÝZA ŠKOLY 2021:

1. ENERGIE
+ naše škola má velmi hrubé zdi (150 let stará budova) – šetříme teplo
+ na topení máme termostatické ventily
+ máme nová okna a nové vstupní dveře, které dobře teplo izolují
+ na vypínačích máme informační nálepky pro rozpoznání, které světlo rozsvítíme
+ máme daná pravidla, jak svítit ve třídách, na chodbách
 
- některé třídy jsou přetopené……….(1)
- nedodržujeme důsledně pravidla o správně nasvícených prostorách školy……(2)
- na WC máme světelná čidla, která rozsvítí světlo, když jsou otevřené dveře na chodbu a někdo po ní projde………(3)


2. BIODIVERZITA

+ žáci poznají minimálně 5 rostlin a 5 živočichů, kteří se vyskytují v okolí školy (seznamují se s těmito druhy ve výuce, v družině i v badatelském klubu)
+ okolí školy často zkoumáme a poznáváme tak přírodu
+ na zahradě máme hmyzí domečky a ptačí budky
+ školní zahradu využíváme k výuce i ke hraní
+ květiny jsou ve všech třídách, v kabinetech i na chodbách
+ za plotem školní zahrady je motýlí louka
+ máme školní projekty: Biodiverzita, Den Země, Putujeme ptačí říší
 
- žáci i někteří dospělí neznají pojem biodiverzita, netuší, proč je biodiverzita důležitá….(1)
- na školní zahradě nemáme ovocné stromy………..(2)
- žáci znají pouze některé druhy rostlin a živočichů z našeho okolí………..(3)
- podmínky pro další výskyt rostlin a živočichů…………(4)
 Na schůzce 4.11. 2021si členové ekotýmu odhlasovali pravidla pro vzájemnou spolupráci:

NAŠE PRAVIDLA
 • Scházíme se každý sudý čtvrtek v 13:30-14:00 v VII. třídě.
 • Máme roušky.
 • Na začátku schůzky bude vždy hra.
 • Když budeme diskutovat, mluví pouze jeden a další poslouchají.
 • Rozhodující slovo má předseda.
 • Tříděný odpad budeme ve třídách kontrolovat ve čtvrtek ráno.
 • Nemluvíme vulgárně.

V tomto školním roce proběhla první schůzka ekotýmu 21.10. 2021. Scházíme se každý sudý čtvrtek v čase 13:30-14:00. V letošním školním roce budeme znovu obhajovat titul Ekoškola. Zaměříme se na dvě témata: Biodiverzita (toto téma máme již rozpracované z minulého období) a Energie. Nyní jsme ve fázi analýzy školy, na které pracují jednotlivé třídy (tato analýza byla provedena ve školním roce 2019/20, z důvodu předešlé distanční výuky ji nyní aktualizujeme).
 
Dne 21.10. 2021
proběhla konzultace s mentorkou ekoškol Evou Wojnarovou. Zabývali jsme se znovu rozběhnutím aktivit ekotýmu (i celé ekoškoly) a přípravou na audit, který by měl proběhnout na jaře 2022.
 
ČLENOVÉ EKOTÝMU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 
Sheila Ciroková – III.
Daniela Danišová- III.
Natálie Mihalečková - III.
Sebastián Kmeťo - III.
Max Filko – IV
Pavel Venera – V.
Jiří Vaněk – V.
Daniel Gorol ­– V.
Sami Abou el Aoula – VII.
Edita Zbořilová- VII.
Anna Škardová- VII.
Kristýna Filková - VII.
Justýna Filková - VII.
Pavel Jakubowski - VII.
Kristýna Mihalečková - VII.
Michaela Veselková – VIII.
Tereza Ludwigová - VIII.
Matěj Vychopeň - VIII.
Richard Rúrik – IX.
Filip Šana – IX.
 
Mgr. Jana Dvořáková - koordinátor ekologické výchovy na škole 

FUNKCE V EKOTÝMU
PŘEDSEDA                                        Michaela Veselková – VIII.
KRONIKÁŘ                                        Kristýna Filková - VII.
NÁSTĚNKÁŘ                                     Kristýna Mihalečková - VII.                                       
                                                           Edita Zbořilová- VII.
FOTOGRAF                                       Matěj Vychopeň - VIII.
ANIMÁTOR                                       Pavel Jakubowski - VII.
ROZHLAS                                          Justýna Filková - VII.
                                                           Sheila Ciroková – III.
                                                           Natálie Mihalečková - III.
KONTROLA ODPADU                      Anna Škardová- VII.
                                                           Tereza Ludwigová - VIII.
              
 
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

V tomto školním roce nebylo ekotýmu umožněno scházet se z důvodů pandemické vyhlášky o homogenitě skupin.
Vybraní žáci ekotýmu a koordinátorka EVVO se dne 13.1. 2021 zúčastnili online ekokonference Změňme klima online (faktaoklimatu.cz)
 


ČLENOVÉ EKOTÝMU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Klára Nevolná – V.
Daniel Herman – V.
Sofie Uruba-V.
Edita Zbořilová-V.
Anna Škardová-V.
Michaela Veselková – VI.
Natálie Dangová – VII.
Natálie Gebauerová – VII.
Nikola Kříštofová-VIII.
Denisa Boháčiková-VIII.
Daniel Oravecz-IX.


DEN EKOŠKOL – Návštěva Keltičkova muzea

Školy zapojené do mezinárodního programu Ekoškola slaví v prvním listopadovém týdnu svůj den. Není Ekoškola jako ekoškola. Jak už název napovídá, snaží se ekoškoly o zlepšení životního prostředí, ekologicky šetrné hospodaření a propagaci udržitelného života, ale Ekoškolou se stanou, až když jednotlivé aktivity a akce propojí do smysluplného celku. Důležité pro Ekoškoly s velkým E je snaha ovlivnit u dětí jejich přístup ke světu, jejich vnímání problémů v okolí i ve světě a jejich chuť se aktivně zapojit do dění kolem nich. Být zapojen v největším vzdělávacím programu na světě vedoucím školy k udržitelnému životu a zlepšování životního prostředí tak klade na žáky a učitele nemalé nároky.
Ti nejúspěšnější se pak mohou pyšnit mezinárodním titulem Ekoškola symbolizovaným zelenou vlajkou. V České republice je těchto škol dokonce 167. A my, ZŠ Ostrava, Gajdošova 9 jsme jednou z nich. Síť českých Ekoškol u nás zaštiťuje vzdělávací centrum TEREZA.
7. listopadu odpoledne jsme tedy oslavovali i s naším Ekotýmem. Navštívili jsme Keltičkovo muzeum, které je zaměřeno na historii těžby uhlí, kovářství a život v našem regionu v minulých obdobích. Toto muzeum se nachází v místech původní kovárny, kterou vlastnil kovář Keltička. Ten v roce 1750 jako první nalezl a využil uhlí k tepelným účelům.
Majitelé muzea pro nás měli nachystáno překvapení! K našemu ekoškolímu svátku jsme všichni dostali malý dáreček pro štěstí a v altánu u kovárny na všechny čekalo připravené pohoštění. Tímto chceme manželům Chodurovým poděkovat za krásné přijetí, odborný výklad i milé posezení.Ekokodex – 2. období

1. Správně třídíme odpad
2. Vážíme si jídla
3. Staráme se o rostliny ve třídě
4. Šetříme vodou, voda je dar
5. Tabuli mažeme na mokro
6. Používáme svačinové krabičky
7. Udržujeme kolem sebe pořádek
8. Svítíme, jen když je třeba
9. Šetříme teplem, větráme, když je potřeba
10. Přiměřeně používáme mýdlo a papírové ubrouskyPLÁN ČINNOSTÍ 2017-2019

Od února 2018 pracoval Ekotým na plánu činností, kterými chceme zlepšit podmínky v naší škole:

1. ODPAD
• kampaň za snížení množství odpadu (květen 2018): - rozhlasová relace (svačinové boxy, šetření s papírovými ručníky)
- reklamní kampaň pro používání svačinových boxů
• kontrola vytříděného odpadu (od května 2018 – 1x týdně)
• proškolení paní uklízeček o třídění odpadu (květen 2018)

2. PROSTŘEDÍ ŠKOLY
• vytvořit klubovnu Ekotýmu (září 2018)
• vytvořit tabulky pro zalévání květin ve třídách (březen 2018)
• navrhnout vedení školy možnost trávit velké přestávky na zahradě (květen 2018)
• navrhnout vedení školy pořízení automatů na zdravé svačiny (květen 2018)

3. BIODIVERZITA
• pro všechny žáky školy připravit a realizovat projekt o biodiverzitě (červen 2018)
• vytvořit informační cedule o názvech rostlin na zahradě (červen 2018)
• pojmenovat rostliny ve třídách (podzim 2018)
• výuková hodina pro žáky školy, kterou povede Ekotým (podzim 2018)
• vytvoření příbytků na zahradě pro živočichy (podzim, zima 2018)
• založení motýlí louky (jaro 2019)Analýza školy 2017:

1. ODPAD
• + spousty materiálů a pomůcek pro školu nakupujeme ve velkých baleních
• + snažíme se kopírovat a tisknout oboustranně
• - máme stále mnoho odpadu (ze svačinek)
• + třídíme již mnoho let odpad
• - třídění odpadu není úplně přesné
• + vytříděný odpad se vynáší 2x týdně

2. PROSTŘEDÍ ŠKOLY

• - nemáme svou klubovnu Ekotýmu
• + máme ve škole 63 nástěnek
• + máme ve škole mnoho květin
• - žáci nemají odpočinkovou místnost o velkých přestávkách před odpolední výukou
• - žáci nemají možnost si ve škole zakoupit zdravou svačinu

3. BIODIVERZITA
• - žáci i někteří dospělí neznají pojem biodiverzita, netuší, proč je biodiverzita důležitá
• + žáci poznají minimálně 5 rostlin a 5 živočichů, kteří se vyskytují v okolí školy
• - nemáme přírodní zahradu, nejsou na ní možnosti příbytků pro zvířata


Témata Ekoškoly školy pro nové období 2017-2019

V listopadu 2017 členové Ekotýmu vybírali oblasti pro jejich práci v následujících dvou létech. Z minulého období pracujeme na zlepšování prostředí školy a na třídění odpadu. Hlasováním všech členů bylo přijato třetí téma – Biodiverzita.

1. ODPAD
 zajistit velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad
 pokračovat ve třídění, které je ve škole nastaveno
 proškolit všechny žáky, aby správně třídili odpad

2. PROSTŘEDÍ ŠKOLY
 pořídit květinovou výzdobu do všech tříd, v prostorách šaten
 zmodernizovat dle možností prostředí školy


Členové Ekotýmu pro školní rok 2017/18

Klára Nevolná – III.
Daniel Herman – III.
Michaela Veselková – IV.
David Neumann – IV.
Daniel Oravecz – VII.
Ondřej Weiss – VIII.
Barbora Takácsová – VIII.
Dominik Josifidis – VIII.
Karolína Drlíčková – IX.
Mgr. Jana Dvořáková
Lenka Crhonková
Mgr. Anna Krasulová


Slavnostní udělení titulu EKOŠKOLA v Senátu ČR

Dne 22. 6. 2017 jeli zástupci Ekotýmu (Veronika Janostyaková, Karolína Drlíčková, Adam Roman) s Mgr. Janou Dvořákovou (koordinátorkou EVVO) a s paní ředitelkou Mgr. Annou Krasulovou do Prahy pro převzetí mezinárodního titulu Ekoškola. Celý program začínal ve Valdštejnské zahradě, kde jsme plnili zábavné úkoly. Následovala slavnostní část v Senátu ČR. Tituly byly předávány z rukou Jaromíra Jermáře, místopředsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Jaroslava Fidrmuce, náměstka člena vlády, Lukáše Běhunčíka, zástupce společnosti IKEA Česká republika a Petra Daniše, ředitele vzdělávacího centra TEREZA. Popřál nám také senátor za náš obvod – Zdenek Nytra. Absolvovali jsme prohlídku Valdštejnského paláce. Zakončením slavnostních chvil byla plavba parníkem po Vltavě – pro nás všechny velmi krásný zážitek. Po vylodění jsme si prohlédli některé památky Prahy a znaveni, ale duchovně obohaceni jsme si odváželi titul i s vlajkou Ekoškoly domů – do Ostravy. Vlajka je závazkem pro naši další práci pro přírodu a svět kolem nás.
PLÁN ČINNOSTÍ 2015-2017

Dle analýzy školy, která proběhla v červnu 2015, jsme se rozhodli vylepšit tyto dvě oblasti:
1. ODPAD
 • zajistit velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad
 • pokračovat ve třídění, které je ve škole nastaveno
 • proškolit všechny žáky, aby správně třídili odpad

2. PROSTŘEDÍ ŠKOLY
 • pořídit květinovou výzdobu do všech tříd, v prostorách šaten
 • zmodernizovat dle možností prostředí školy


CO SE NÁM UŽ PODAŘILO – MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ
1. ODPAD
 • za školou máme umístěny kontejnery na tříděný odpad papíru a plastu (leden 2017)
 • Ekotým proškolil všechny žáky v třídění odpadu (únor 2017)
 • sběrové nádoby byly informačně označeny obrázky, co do nich patří (únor 2017)
 •  

2. PROSTŘEDÍ ŠKOLY
 • zmodernizování šaten: část šatních klecí byla vybourána a nahrazeny skříňkami (podzim 2015)
 • výměna starých podlah za nové ve třídách (postupně do konce roku 2016)
 • výměna obkladů a umývadel ve třídách (léto 2016)
 • výměna lavic a židlí ve třídách (postupně)
 • úprava schodiště do sklepního prostoru (léto 2015)
 • rekonstrukce WC v přízemí (léto 2015)
 • výmalba zadních stěn tříd výtvarnými pracemi studenty PF OU v Ostravě
 • recyklace starých nástěnných hodin (leden 2017)
 • výměna expanzní nádoby v kotelně
 • zmodernizovaná vrátnice školy a kabinety učitelů (léto 2016)
 • květinová výzdoba ve třídách u šaten (podzim 2015)
 • zvířecí mazlíčci ve 3. třídě (křečci) a v 7. třídě (oblovky)


DÍLČÍ PLÁN ČINNOSTÍ OD r. 2015:
 • volby do Ekotýmu – 13.5.2016
 • 1. schůzka Ekotýmu – 18.5.2015
 • založení facebookových stránek Gekoškoly – červen 2015
 • analýza školy – červen 2015, vyhodnocení – září, říjen 2015
 • tvorba loga naší GEkoškoly (výběrové řízení mezi návrhy žáků) – září, říjen 2015
 • informační nálepky na vypínačích – říjen 2015
 • sázení semenáčků jabloní – březen 2016
 • zajištění velkoobjemových kontejnerů pro tříděný odpad – žádáno v dubnu 2016, dodáno v lednu 2017
 • hodnocení školních obědů – anketa – duben 2016
 • chov zvířátek (oblovky, křečci) ve škole – od září 2016
 • schůzka se zástupci firmy Sodexo – připomínky k obědům – říjen 2016
 • třídní Ekokodexy – říjen 2016
 • školní Ekokodex – listopad 2016
 • krmení ptactva v parku – prosinec 2016, leden 2017Posledním krokem ke splnění všech podmínek je tvorba školního Ekokodexu. Ekotým, tvořený zástupci našich tříd spolu s p. uč. Dvořákovou a naší paní ředitelkou, vybral společné body ze všech třídních Ekokodexů. Náš školní Ekookodex výtvarně zpracoval p. uč. Kohút. Naleznete jej u vrátnice školy. Zde se nachází také nástěnka GEkoškoly.

EKOKODEX
1. Na školní zahradě neničíme rostliny a zařízení hřiště
2. Ve třídách máme květiny, o které se staráme
3. Šetříme elektřinou, vodou a teplem
4. Neplýtváme papírovými výrobky a výtvarnými potřebami
5. Pořádek udržujeme nejen ve třídách, ale i v prostorách školy
6. Správně třídíme odpad
7. Neplýtváme jídlem
8. Zapojujeme se do přírodě prospěšných akcí
9. Tabuli mažeme na mokro
10. Používáme přípravky šetrné k přírodě , větráme krátce, ale intenzivně
Zapojili jsme se do programu Ekoškola

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Žáci a učitelé aktivně spolupracují. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Žáci zakládají školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita). Program zaštiťuje Sdružení Tereza.


6. listopad - Mezinárodní den Ekoškol

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí. Také v naší škole, ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, jsme si Mezinárodní den Ekoškol připomněli a zároveň také oslavili 10. narozeniny programu Ekoškola v ČR. Koordinátorka EVVO Mgr. Jana Dvořáková a naše děti zasadili semínka staré moravské odrůdy jabloní - Jaderniček. Je to jediná odrůda, která se nemusí štěpit a vyroste pouze ze semenáčků. O mladé rostlinky se následně žáci budou starat a při vhodné velikosti budou stromečky s datem zrodu 6. 11. 2015 zdarma rozdány zájemcům pro přesazení do zahrad.Také jsme věnovali jeden den ekologickému projektu z programu Ekoškoly – Biodiverzitě. Žáci se v něm seznámili s potravním řetězcem v přírodě formou tvorby Pyramidy života, vytvářeli v přilehlém parku obrazy z přírodnin, určovali rostliny. Cílem projektu bylo upevnění znalostí o propojenosti jednotlivých organismů v přírodě a důležitosti této přírodní rozmanitosti pro člověka.
Další fotografie naleznete na našich stránkách: www.facebook.com/GEkoskola/timeline
 


 
 
 
Přehled dalších článků | Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: 13417x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací