Výchovný poradce

26. září 2022

Výchovný poradce
2022/2023
Mgr. Petr Kohút

Hlavní náplň práce:
 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky a příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízením,
 • vedení a koordinace činnosti pracovníků ŠPP,
 • poskytování metodické pomoci učitelům v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými problémy,
 • konzultace pro rodiče při výchovných obtížích dětí,
 • konzultace pro pedagogy, vychovatele a asistenty pedagoga,
 • péče o talentované a nadané žáky,
 • spolupráce při řešení výchovných problémů,
 • spolupráce při kariérním poradenství na škole,
 • diagnostika profesní orientace, kariérní poradenství, konzultace pro žáky 8. a 9. tříd a jejich zákonné zástupce.


Tel.: 596 627 610
e-mail: kohut@zsg.cz
Konzultační hodiny: úterý 14.00–15.00 (po domluvě)

Výchovný poradce – činnosti a kompetence

1. Poskytování poradenských služeb
2. Volba povoláni
3. Péče o děti s vývojovými poruchami
4. Kázeňské přestupky
5. Je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu


1. Poskytování poradenských služeb (souhlas)
Dle vyhlášky 72/2005 Sb. v platném znění, je povinností každé školy poskytovat poradenské služby. Tyto služby jsou poskytovány zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.
Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:
1. prevenci školní neúspěšnosti,
2. primární prevenci sociálně patologických jevů,
3. kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
4. odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
5. péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
6. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,
7. metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Dle této vyhlášky je povinností školy rodiče a žáky seznámit s těmito službami a vyžádat si od rodičů a žáka souhlas s poskytováním těchto služeb. V případě vašeho nesouhlasu nebude výchovný poradce a metodik prevence vašemu dítěti poradenské služby poskytovat, a to ani v případě, když o ně dítě požádá. Případné dotazy vám zodpoví výchovný poradce Mgr. Petr Kohút a metodik prevence Mgr. Jiří Rafaj.

Plné znění vyhlášky 72/2005 Sb. ke stažení na konci článku.
Formulář k udělení souhlasu s poskytováním poradenských služeb si můžete stáhnout na konci článku.


2. Volba povolání
 
 • pracovat s profesním zájmem žáků,
 • seznámit žáky s nabídkou SŠ a SOU,
 • seznámit žáky s možnostmi volby povolání, kariérního poradenství,
 • besedy o studijních a učebních předmětech (online),
 • informovat žáky o dnech otevřených dveří na SŠ a SOU,
 • zajistit včasné a správné vyplnění přihlášek na SŠ a SOU,
 • vyhodnotit přijímací řízení.

Pro rodiče a žáky: 
 • Podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení. Přihláška se podává řediteli školy na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup – viz Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři – školní rok 2023/2024, MŠMT ČR (msmt.cz).
 • Termíny pro podávání přihlášek jsou následující: a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022; do 30. listopadu základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek; b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2023; do 15. března základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek.
 • Termíny jednotných přijímacích zkoušek: 4. leté obory - 13. dubna 2023 a 14. dubna 2023, náhradní termíny 10. května 2023 a 11. května 2023. 
 • Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání; pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.
 • Informační a poradenská střediska pro volbu povolání jsou zřizována na úřadech práce. Žákům, kteří končí povinnou školní docházku, poskytují informace:
- o síti škol a školských zařízení
- o studijních a učebních oborech
- o přijímacím řízení
- o možnostech uplatnění ve zvoleném oboru
- o situaci na trhu práce v regionu a celé ČR
Naše škola s IPS spolupracuje a naši žáci toto zařízení navštěvují v doprovodu třídních učitelů na konci osmého nebo začátkem devátého ročníku. Služby IPS jsou bezplatné a je zde možné požádat o individuální konzultaci s pracovníkem střediska.

Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Ostrava, Velká 196/10, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava
T: + 420 950 143 109
E: hana.adami@uradprace.cz


3. Péče o děti s vývojovými poruchami
 • spolupráce s PPP Ostrava, učiteli a rodiči,
 • individuální pohovory s žáky, rodiči,
 • poskytování konzultací a odborných informací pedagogům a rodičům,
 • spolupráce při vypracování individuálních plánů pro integrované děti,
 • vedení databáze integrovaných žáků, kontrola vyšetření, odborné posudky k integraci.

Výukové problémy, se kterými se nejčastěji setkáváme u našich žáků:

DYSFUNKCE
DYSGRAFIE
DYSKALKULIE
DYSLÁLIE
DYSLEXIE
DYSORTOGRAFIE 

Chtěli byste se odbornou radu?
 
4. Kázeňské přestupky 
 • spolupráce s rodiči žáků, třídními učiteli, ředitelem školy a ostatními vyučujícími,
 • sledovat udělená výchovná opatření (důtky, snížená známka z chování) a jejich účinnost.
 • spolupráce s PPP Ostrava, SPC, Policií ČR, MP, odborem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), sociálními odbory.

5. Pomoc žákům s potížemi osobního rázu
 
 • Nejde ti učení a rád/a bys s ním pohnul/a?
 • Okolí tě upozorňuje, že se neumíš chovat, a ty se přece snažíš?
 • Okolí se Tě ptá, co z tebe bude, a ty to sám/sama nevíš?
 • Bojíš se školy, spolužáků, rodičů, své budoucnosti?
 • Máš pocit, že něco zásadně nezvládáš?
 • Děje se ti něco zlého?
 • Víš o někom, koho druzí trápí, a sám/sama se bojíš zasáhnout?


 
Soubor ve formátu application/pdf

Vyhláška 72/2005 Sb.

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 1.317KB | Počet stažení: 4523x

Soubor ve formátu application/pdf

Souhlas s poskytováním poradenských služeb

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 241KB | Počet stažení: 4478x

Soubor ve formátu application/pdf

Materiál IPS Úřadu práce

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 1.545KB | Počet stažení: 215x

Soubor ve formátu application/pdf

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2022/2023

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 343KB | Počet stažení: 92x

Přehled dalších článků | Autor: Administrátor zsg.cz | Počet přečtení: 10648x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací