Poradenské pracoviště

9. ledna 2023

Poslání školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP)
Hlavní náplní ŠPP je pomáhat žákům ve zvládání učebních nároků školy s ohledem na jejich individuální možnosti, řešit příčiny slabého prospěchu, pomáhat uspokojovat speciální výchovné a vzdělávací potřeby žáků, pomáhat jim řešit jejich osobní a rodinné vztahové problémy. ŠPP se zaměřuje na volbu další vzdělávací cesty žáků, nabízí kariérní poradenství a asistenci při volbě škol. Nedílnou součástí ŠPP jsou i preventivní programy a práce se třídami a skupinami. ŠPP nepracuje pouze se žáky. Své poradenské služby nabízí také rodičům a jiným zákonným zástupcům žáků, stejně jako všem učitelům školy. Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.
Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem poradenské činnosti jsou důvěrná, ochraňovaná a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Poradenské služby poskytované ve škole jsou zajišťovány:
 • výchovným poradcem
 • školním metodikem prevence
 • školním speciálním pedagogem
Činnost pracoviště probíhá v těsné spolupráci s vedením školy, jednotlivými vyučujícími a zákonnými zástupci žáků. Všichni členové týmu úzce spolupracují a jejich činnosti se prolínají.
 
Výchovný poradce – Mgr. Petr Kohút
Hlavní náplň práce:
 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky a příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními
 • vedení a koordinace činnosti pracovníků ŠPP
 • poskytování metodické pomoci učitelům v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými problémy
 • konzultace pro rodiče při výchovných obtížích dětí
 • konzultace pro pedagogy, vychovatele a asistenty pedagoga
 • péče o talentované a nadané žáky
 • spolupráce při řešení výchovných problémů
 • spolupráce při kariérním poradenství na škole
 • diagnostika profesní orientace, kariérní poradenství, konzultace pro žáky 8. a 9. tříd a jejich zákonné zástupce
Tel.: 596 627 610
e-mail: kohut@zsg.cz
Konzultační hodiny: úterý 14.00–15.00 (po domluvě)
 
Školní metodik prevence – Mgr. Jiří Rafaj
Hlavní náplň práce:
 • vypracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu (MPP) na škole
 • prevence rizikového jednání na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování…)
 • mapování situace a sledování rizik a projevů rizikového chování
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti rizikového jednání, řešení výchovných problémů
Tel.: 596 627 610
e-mail: rafaj@zsg.cz
Konzultační hodiny: úterý 14.00 – 15.00 (po domluvě)
 
Školní speciální pedagog – Mgr. Simona Pelhřimovská
Hlavní náplň práce:
 • skupinová a individuální práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými
 • prevence školní neúspěšnosti
 • spolupráce s výchovným poradcem, třídním učitelem, vedením školy a rodiči na vytváření individuálního vzdělávacího plánu
Tel.:  596 627 610 
e-mail: pelhrimovska@zsg.cz
Konzultační hodiny: úterý 14.00–15.00 (po domluvě)

Školní psycholog - Mgr. Alena Vlachová
Hlavní náplň práce:

Školní psycholog přispívá k dobrému klimatu ve třídách a celé škole, napomáhá vytvářet bezpečné vztahové prostředí pro žáky a učitele, podporuje dobré vztahy mezi školou a rodinou žáka. Může být zprostředkovatelem při problémových situacích, přispívá ke zlepšení komunikace. Podílí se na řešení výukových obtíží žáků.
Na školního psychologa se mohou obracet žáci, učitelé, rodiče žáků a zaměstnanci školy v nepříznivé situaci, v případě výukových nebo výchovných potíží. Psycholog je vázán mlčenlivostí o všech citlivých osobních údajích.
Tel.: 731 319 063
Email: vlachova.psycholog@centrum.cz
Konzultace: pondělí a čtvrtek 8 - 13 hod.


 
SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI
 • Pedagogicko-psychologická poradna v Ostravě
 • SPC Ostrava Zábřeh
 • ÚMOb - Odbor sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
 • Policie České republiky
 • Městská policie
 • Střediska výchovné péče, diagnostické ústavy
 • Dětští lékaři, psychologové a psychiatři


RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ
 • záškoláctví
 • šikana (www.minimalizacesikany.cz)
 • kyberšikana (www.e-bezpeci.cz)
 • násilí
 • kriminalita, vandalismus
 • extremismus
 • rasismus, xenofobie
 • užívání návykových látek – alkohol, cigarety, psychotropní látky
 • AIDS/HIV, pohlavní nemoci
 • poruchy příjmu potravy (www.anabell.cz)
 • netolismus (závislost na virtuálních drogách – PC hry, internet, televize)
 • domácí násilí (www.bkb.cz)
 • týrání a zneužívání dětí
 • ohrožování mravní výchovy 
Přehled dalších článků | Autor: Iva Senftová | Počet přečtení: 1163x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací