Úřední deska

2. května 2022

 


Úřední deska
povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.

Základní údaje o organizaci

Název:  Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace
Sídlo: Gajdošova 9, 702 00 Moravská Ostrava
IČO: 61989088
DIČ: CZ61989088 (škola není plátcem DPH)
Tel.: 596 627 610
E-mail: reditelka@zsg.cz
ID datové schránky: ma6mqrz
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Statutární město, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava,  IČO 00 45 451
Ředitelka školy: Mgr. Krasulová Anna
Jmenována do funkce usnesením Rady městského obvodu č. 2448/35/08 ze dne 23. 10. 2008 
s účinností od 01. 12. 2008
Škola sdružuje:
Základní škola: IZO 102 832 951 
Školní družina: IZO  120 100 177
Škola je zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 1040.

Kontakt na správce osobních údajů:
Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace
tel. č. +420 596 627 610, e-mail: reditelka@zsg.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Martin Krupa, tel.č.: +420 724 356 825, email: martin.krupa@gdpr-opava.cz
KLIMUS & PARTNERS s.r.o., IČ 033 73 444, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem tel.č.: +420 602 705 686, mail: roman@klimus.cz; ID datové schránky: ewann52 na období od 1.1.2019 do 31.12.2021.
  

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

1. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytovat základní vzdělávání podle zákona
 č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon)
Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:
• poskytování základního vzdělávání podle § 44 školského zákona
• příprava žáků na další studium a praxi v souladu s obecnými cíli vzdělávání podle 
§2 školského zákona
• zabezpečování  vzdělávání,  sportovní  a  zájmové  činnosti  v  době  mimo  vyučování 
podle § 117 školského zákona
• zabezpečování školního stravování žáků školy podle § 119 školského zákona
• zabezpečování stravování a stravovacích služeb (závodní stravování) podle § 33b 
zákona  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů,  ve  znění 
zákona
č. 557/2004 Sb.

2.  Statutární orgán příspěvkové organizace
Statutárním orgánem organizace je ředitelka školy. Ředitelka plní úkoly vedoucího organizace 
a je oprávněna jednat samostatně ve všech věcech jménem základní školy. Při své činnosti je 
povinna  postupovat  v  souladu  s  obecně  závaznými  právními  předpisy,  s  vnitřními  právními 
předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy.
  

Vedení školy

Mgr. Krasulová Anna, ředitelka školy
pravomoci a působnost ředitelky školy vymezuje §164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
PaedDr. Iva Senftová, zástupce ředitelky školy

Rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní správy

 • Ředitelka  Základní  školy  Ostrava,  Gajdošova  9,  příspěvková  organizace,  kterou 
zřizuje  Statutární  město  Ostrava,  Městský  obvod  Moravská  Ostrava  a  Přívoz, 
rozhoduje o právech
a  povinnostech  v  oblasti  státní  správy  dle  §165  zákona  č.  561/2004  Sb.,  o 
předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský 
zákon), v těchto případech:
• zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí
žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3,
• přijetí  dítěte  k  předškolnímu  vzdělávání  podle  §  34  a  ukončení  předškolního 
vzdělávání podle § 35, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální 
podle § 48a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47,
•  zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37,
•  převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
• zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1,
•  povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41,
•   přijetí  k  základnímu  vzdělávání  podle  §  46,  přestupu  žáka  podle  §  49  odst.  1, 
převedení  žáka  do  jiného  vzdělávacího  programu  podle  §  49  odst.  2  a  zamítnutí 
žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2.

 

Nejdůležitější předpisy, kterými se ředitelka školy při výkonu své funkce
řídí:

• Zákon  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném 
vzdělávání (školský zákon).
• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
• Nařízení  vlády  č.  75/2005  Sb.,  o  stanovení  rozsahu  přímé  vyučovací,  přímé  výchovné, 
přímé  speciálně  pedagogické,  přímé  pedagogicko-psychologické  činnosti  pedagogických 
pracovníků.
• Vyhláška  č.  317/2015  Sb.,  o  dalším  vzdělávání  pedagogických  pracovníků,  akreditační 
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníku 
• Vyhláška  č.  106/20101  Sb.,  o  hygienických  požadavcích  na  zotavovací  akce  pro  děti  ve 
znění vyhlášky č. 148/2004.
• Vyhláška č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory
 a provoz zařízení, předškolních zařízení a některých školských zařízení.
• Vyhláška  MŠMT  č.  15/2005  Sb.,  kterou  se  stanoví  náležitosti  dlouhodobých  záměrů, 
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
• Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky.
• Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.
• Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách 
a školských poradenských zařízeních.
• Vyhláška  MŠMT  č.  73/2005  Sb.,  o  vzdělávání  dětí,  žáků  a  studentů  se  speciálními 
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
• Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
• Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
• Vyhláška  MŠMT  č.  15/2005  Sb.,  kterou  se  stanoví  náležitosti  dlouhodobých  záměrů, 
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a jiné

 

 Vyřizování žádostí o poskytnutí informací
  
Žádost o poskytnutí informace  
Žádost  o  poskytnutí  informace  se  podává  ústně  (osobně  či  telefonicky)  nebo  písemně 
(doručená poštou, osobně i jiným způsobem. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje 
k  poskytnutí  zveřejněné  informace,  může  zástupce  povinné  osoby  místo  požadované 
informace  sdělit  jen  údaje  umožňující  vyhledání  a  získání  zveřejněné  informace.  V  případě 
ústní  žádosti  tak  učiní  neprodleně,  v  případě  písemné  žádosti  nejpozději  do  7  dnů  ode 
dne  doručení  žádosti.  Pokud  žadatel  trvá  na  přímém  poskytnutí  informace,  musí  mu  být 
poskytnuta.  Není-li  žádost  vyřízena  ústně,  poskytne  se  požadovaná  informace  písemně, 
nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových médiích.
  

Ústní žádost
Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá 
na písemném vyřízení, vyzve jej povinná osoba k podání žádosti v písemné formě. Tato pak 
bude vyřízena jako písemná žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.
  
Písemná žádost
Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů 
o zveřejnění. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace, se považuje za nové podání 
žádosti. Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě, nebo kdo žádost podal, 
pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona 
č.  106/1999  Sb.,  nepodléhá  evidenci.  Pokud  je  žádost  nesrozumitelná,  není  zřejmé,  jaká 
informace  je  požadována  nebo  je  formulována  příliš  obecně,  pověřený  pracovník  vyzve 
žadatele  ve  lhůtě  do  sedmi  dnů  ode  dne  doručení  žádosti,  aby  žádost  upřesnil.  Neupřesní-li 
žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí 
žádosti. Pokud je požadovaná informace mimo působnost povinné osoby, pověřený pracovník 
žádost  odloží  a  odložení  žádosti  a  jeho  důvod  sdělí  do  tří  dnů  žadateli  (zákon  č.  106/1999 
Sb., nestanoví povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu). Pověřený pracovník poskytne 
žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění 
žádosti. O formě, ve které bude informace poskytnuta, rozhoduje pověřený pracovník. Lhůtu 
může pověřený pracovník prodloužit nejvýše o deset dní pouze z následujících důvodů:
a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách povinné osoby, které jsou 
oddělené od úřadovny vyřizující žádost,

b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných 
v jedné žádosti,

c) konzultace s jiným orgánem státní správy, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti,

d)  konzultace  mezi  dvěma  nebo  více  organizačními  útvary  povinného  subjektu,  které  mají 
závažný zájem na předmětu žádosti.
  
Pověřený  pracovník  je  povinen  prokazatelně  (písemně)  informovat  žadatele  o  prodloužení 
lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty.
 Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace
 

Proti  rozhodnutí  o  odmítnutí  poskytnutí  informace  lze  podat  odvolání  k  Odboru  školství, 
mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, prostřednictvím ředitelky školy, 
a  to  do  15  dnů  ode  dne  doručení  rozhodnutí  nebo  od  marného  uplynutí  lhůty  pro  vyřízení 
žádosti.  O  odvolání  proti  rozhodnutí  o  odmítnutí  poskytnutí  informace  vydaném  ředitelkou 
školy rozhodne Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
do  15  dnů  od  předložení  odvolání  ředitelky  školy.  Pokud  Odbor  školství,  mládeže  a  sportu 
Krajského  úřadu  Moravskoslezského  kraje  v  uvedené  lhůtě  nerozhodne,  má  se  za  to,  že 
vydal  rozhodnutí,  kterým  zamítl  odvolání  a  potvrdil  napadené  rozhodnutí.  Za  den  doručení 
tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání. Proti 
rozhodnutí  o  odvolání  se  nelze  odvolat,  tím  není  dotčena  možnost  soudního  přezkoumání 
rozhodnutí o odvolání.
  
Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací
Ředitelka školy je oprávněna požadovat úhradu skutečných nákladů spojených 
s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním 
informací  žadateli.  Dále  je  povinna  žadateli  na  jeho  žádost  potvrdit  předpokládanou  výši 
úhrady  nákladů.  V  odůvodněných  případech  lze  podmínit  vydání  informací  zaplacením 
úhrady nebo zálohy.
  
Postup vyřizování stížnosti (dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)
Veškeré stížnosti, podněty, oznámení a žádosti o informace vyřizuje ředitelka školy
Mgr. Krasulová Anna a je možno je podat každý pracovní den od 7:30 do 14:30 buď přímo 
ředitelce školy, nebo pracovnici sekretariátu školy na adrese a telefonním čísle školy.
 
Pověření pracovníci školy k přijímání a evidování stížností: 
Dotčené  osoby  mají  právo  obracet  se  na  správní  orgány  se  stížnostmi  proti  nevhodnému 
chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný 
prostředek ochrany.
Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu; odpovědnost za trestný čin nebo správní delikt 
není tímto ustanovením dotčena.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, 
sepíše o ní správní orgán písemný záznam.
Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení. Tento správní orgán je povinen 
prošetřit  skutečnosti  ve  stížnosti  uvedené.  Považuje-li  to  za  vhodné,  vyslechne  stěžovatele, 
osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět  k objasnění 
věci.
Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému 
k  jejímu  vyřízení.  O  vyřízení  stížnosti  musí  být  stěžovatel  v  této  lhůtě  vyrozuměn. 
Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné 
pro vyřízení stížnosti.
Byla-li  stížnost  shledána  důvodnou  nebo  částečně  důvodnou,  je  správní  orgán  povinen 
bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých 
k  nápravě  se  učiní  záznam  do  spisu;  stěžovatel  bude  vyrozuměn  jen  tehdy,  jestliže  o  to 
požádal.
Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně 
vyřízena, může požádat nadřízený orgán, aby prošetřil způsob vyřízení stížnosti.

Ředitelka školy je povinna umožnit každému pořízení kopií výše uvedených informací 
za úhradu provozních nákladů 2 Kč za 1 stranu, 50 Kč za CD/DVD medium.

Povinně zveřejňované informace vyplývající ze zákona Parlamentu České republiky 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky 442/2006 
Sb., kterou se stanoví struktura informací.

 

V Ostravě, 02. 01. 2013

 Mgr. Krasulová Anna, ředitelka školyAktualizováno: 2. 1. 2019
 
 

 
Soubor ve formátu application/pdf

Výsledky zápisu do 1. třídy 2024/2025

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 827KB | Počet stažení: 59x

Přehled dalších článků | Autor: Mgr. Anna Krasulová | Počet přečtení: 11498x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací