Koordinátor environmentální výchovy

1. listopadu 2021

Koordinátor environmentální výchovy:  Mgr. Jana Dvořáková

Konzultační hodiny: úterý 14.00 - 15.00Environmentální výchova v naší škole je v současné době naplňována v rámci průřezových témat a integrována do všech předmětů. Na realizaci průřezového tématu se podílí většina vzdělávacích oblastí. Postupným propojováním, rozšiřováním, upevňováním i systematizací vědomostí a dovedností získávaných v těchto oblastech umožňuje Environmentální výchova utváření integrovaného pohledu. Environmentální osvětu provádíme také školními akcemi, projekty. Snažíme se u dětí takto podnítit hlubší ekologické cítění.

Mezi dlouhodobé aktivity v péči o životní prostředí patří tyto významné projekty:

1. Naše škola zapojena v programu EKOŠKOLA, což je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Žáci a učitelé aktivně spolupracují. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Žáci zakládají školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Intenzivně se věnujeme těmto oblastem: odpady, prostředí školy, biodiverzita a energie. V červnu 2019 jsme již podruhé obhájili tento mezinárodní titul. Program v ČR zaštiťuje Sdružení Tereza. V tomto školním roce budeme titul obhajovat potřetí.

2. Od září 2010 jsme zapojeni v celorepublikovém projektu RECYKLOHRANÍ -  školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem. Je spojený s osvětovou činností v oblasti nakládání s odpady ve školních zařízeních v České republice.
Ve škole jsou umístěny nádoby na zpětný odběr náplní do tiskáren, baterií a použitých drobných elektrozařízení.
Bližší informace na www.recyklohrani.cz.

3. Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá v září a v dubnu na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. K této akci se pravidelně přidáváme.

4. Pracujeme na projektu Nás počasí nezaskočí.
Naše meteostanice  se aktualizuje po 5 minutách, archivuje data (paměť několik let) i předpověď počasí a tyto informace naleznete na našich webových stránkách www.zsg.cz . Takto jsou zpřístupněny všem občanům.
S meteostanicí, a na ní napojenou výpočetní technikou, pracujeme v těchto předmětech: Přírodověda, Přírodopis, Matematika, Informatika, Fyzika, Zeměpis, Výchova ke zdraví.

5. Náš další celoškolní badatelsky orientovaný projekt Vím, co dýchám vede žáky k pochopení a vlastnímu přijetí myšlenky, že znečištění vzduchu oxidem uhličitým a prachovými částicemi negativně působí nejen na jejich zdraví, ale i na globální oteplování celé planety.
Naše měřící přístroje EdLab pro environmentální výchovu obsahují tato čidla: čidlo znečištění ovzduší prachovými částicemi, čidlo CO2 ve vzduchu, čidlo rozpuštěného kyslíku ve vodě, čidlo kyselosti, čidlo pH, čidlo UVA záření a dvě teplotní čidla. S technikou pracujeme formou badatelského vyučování v přírodovědných předmětech: Přírodověda, Přírodopis, Chemie, Matematika, Informatika, Fyzika, Zeměpis a Výchova ke zdraví. Se žáky, kteří navštěvují Ekotým, provádíme pravidelně měření kvality ovzduší v jednotlivých třídách. Vyzkoušeli si také práci s UVA čidlem (kontrola UVA filtrů ve slunečních i dioptrických brýlích, UVA záření na přímém slunci, ve stínu). Žáci sestavili informační letáčky o hodnotách měřených látek a pracovní listy k bádání. Data následně statisticky vyhodnocujeme, zpracováváme grafy. Díky měření se nám podařilo optimalizovat větrání ve třídách. Prokázali jsme si se žáky nutnost přísunu čerstvého vzduchu otevřením oken i přes to, že máme k dispozici ve všech třídách čističky vzduchu.

6. Putujeme ptačí říší – další náš celoškolní projekt, na který jsme získali účelovou dotaci MOaP. Prohlubujeme u dětí (i dospělých) vědomosti o této taxonomické třídě a podporujeme pozitivní vztah k přírodě. V centru velkoměsta je to jediná možnost setkávání s volně žijícími živočichy. Žáci v rámci projektové výuky sledují výskyt ptačích druhů v okolí školy a získávají informace o způsobu života a hnízdění. Vyrábí ptačí budky daného typu, ptačí krmítka. Formou her, pracovních listů, obrázků a prožitkových činností se děti seznamují se základními informacemi o ptactvu. Tradičně spolupracujeme s mateřskými školami našeho obvodu.

7. Pro žáky pořádáme ozdravné pobyty, které se realizují v horském prostředí. V rámci tohoto pobytu zajišťujeme pro žáky ekologicky zaměřené exkurze, přednášky a zpracováváme i několikadenní projekty s touto tématikou. Snažíme se tímto způsobem městské děti seznamovat s přírodou.


8. Ve všech třídách máme kontejnery na tříděný odpad (plast, papír, směsný odpad).

10. Jsme také zapojeni do sběrové akce malých již nepoužitelných pastelek a tužek, kterou zaštiťuje KOH-I-NOOR HARDTMUTH pod názvem ŠPAČKOŠ. Tužku tvoří dřevo a tuha. Přestože se jedná o přírodní materiály, tuha se v přírodě nerozkládá příliš snadno. Než na skládce, zbytky tužek by měly raději končit tam, kde pro ně ještě někdo najde užitek. Ve společnosti STROOM Dub, rozvíjející osoby s omezením, lepí z nasbíraných špačků v rámci terapeutických dílen nejrůznější skulptury, což osobám s omezením přináší potřebnou relaxaci.
 
11. Žáci IX. ročníku se každoročně zapojují do celorepublikové akce 72 hodin. Jedná se  celorepublikovou akci, která je v průběhu tří dnů (letos v termínu 14.–17. října) naplněna spoustou dobrovolnických aktivit pro druhé, přírodu či okolí. V letošním školním roce jsme podpořili biodiverzitu naší školní zahrady (jedná se o jedno z témat Ekoškoly, které ve škole rozvíjíme). Přes nadaci Partnerství (akce Sázíme budoucnost) jsme si objednali ovocné stromy (jabloň, hrušeň, třešeň) a keře (šeřík, jasmín, motýlí keř). Tyto dřeviny jsme vysázeli na školní zahradu.
 
12. Pro děti 2. a 1. třídy realizujeme z programu OP VVV Badatelský klub. Cílem je u dětí prohloubit zájem o přírodu a její ochranu.  Za pěkného počasí probíhají schůzky na školní zahradě, či v přilehlém parku.
 
13. M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je dlouhodobým programem Pavučiny. Jeho záměrem je vytvářet funkční systémy školního a mimoškolního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Služby poskytované zařízením zapojeným v síti zahrnují především pravidelné rozesílky metodických a informačních materiálů včetně časopisu Bedrník, který využíváme k projektové činnosti.

14. Spolupracujeme také s dalšími organizacemi. Od Lesů ČR dostáváme recyklované sešity. Žáci navštěvují OZO Ostrava. Zúčastňujeme se badatelského dne, který organizuje SVČ Mor. Ostrava. Využíváme programu Ostravské
univerzity v rámci Dne Země.MEZI DALŠÍ DŮLEŽITÉ AKTIVITY KOORDINÁTORA EVVO PATŘÍ: 
• Podporovat účast žáků v přírodovědných a ekologických soutěžích.
• Zajišťovat preventivní výchovné programy.
• Vychovávat ve spolupráci s ostatními pedagogy žáky ke zdravému životnímu stylu.
• Poskytovat poradenskou činnost pro žáky (konzultační hodiny: úterý 14.00 – 15.00, nebo dohodou).
• Zajišťovat odbornou metodiku
O všech našich aktivitách s environmentálním zaměřením jste pravidelně informováni stránkách našeho ekotýmu:
https://www.facebook.com/GEkoskola/ 
 
Přehled dalších článků | Autor: Jana Dvořáková | Počet přečtení: 9401x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací