Koordinátor environmentální výchovy

15. října 2019

Koordinátor environmentální výchovy:  Mgr. Jana Dvořáková

Konzultační hodiny: úterý 14.00 - 15.00


Environmentální výchova v naší škole je v současné době naplňována v rámci průřezových témat a integrována do všech předmětů. Na realizaci průřezového tématu se podílí většina vzdělávacích oblastí. Postupným propojováním, rozšiřováním, upevňováním i systematizací vědomostí a dovedností získávaných v těchto oblastech umožňuje Environmentální výchova utváření integrovaného pohledu. Environmentální osvětu provádíme také školními akcemi, projekty. Snažíme se u dětí takto podnítit hlubší ekologické cítění.

Mezi dlouhodobé aktivity v péči o životní prostředí patří tyto významné projekty:

1. Naše škola zapojena v programu EKOŠKOLA, což je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Žáci a učitelé aktivně spolupracují. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Žáci zakládají školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita). V červnu 2019 jsme již podruhé obhájili tento mezinárodní titul. Program v ČR zaštiťuje Sdružení Tereza.

2. Jsme zapojeni v celorepublikovém projektu RECYKLOHRANÍ - školního recyklačního programu pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií, mobilních telefonů, náplní do tiskáren a použitých drobných elektrozařízení. Je spojený s osvětovou činností v oblasti nakládání s odpady ve školních zařízeních v České republice. Program RECYKLOHRANÍ nám umožňuje získávat na základě zpětného odběru a v návaznosti na vzdělávací a výchovné úkoly s ekologickou tematikou na vlastní, tzv. bodový, účet body, se kterými jsou dále spojeny odměny, které můžeme čerpat v souladu s pravidly programu RECYKLOHRANÍ. Ve škole jsou také umístěny nádoby na zpětný odběr těchto vysloužilých materiálů. JSME MÍSTEM SE ZPĚTNÝM ODBĚREM ELEKTROSPOTŘEBIČŮ:
Nevyhazujte, prosím, staré elektrospotřebiče, které již nebudete používat, ale doneste je do školy. My zajistíme odvoz a odbornou recyklaci a ještě získáme body, za které můžeme „ nakoupit “ pomůcky pro školu. Jedná se o veškeré malé elektrospotřebiče, mobilní telefony, jakékoliv baterie (mimo autobaterií) a náplně do tiskáren. Bližší informace na www.recyklohrani.cz.

3. Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá v září a v dubnu na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. K této akci se pravidelně přidáváme.

4. Pracujeme na projektu Nás počasí nezaskočí, na který naše škola získala účelovou dotaci Moravskoslezského kraje v oblasti podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016 – podpory badatelsky
orientovaného vyučování.
Naše meteostanice  se aktualizuje po 5 minutách, archivuje data (paměť několik let) i předpověď počasí a tyto informace naleznete na našich webových stránkách www.zsg.cz . Takto jsou zpřístupněny všem občanům.
S meteostanicí, a na ní napojenou výpočetní technikou, pracujeme v těchto předmětech: Přírodověda, Přírodopis, Matematika, Informatika, Fyzika, Zeměpis, Výchova ke zdraví.

5. Náš další celoškolní badatelsky orientovaný projekt Vím, co dýchám vede žáky k pochopení a vlastnímu přijetí myšlenky, že znečištění vzduchu oxidem uhličitým a prachovými částicemi negativně působí nejen na jejich zdraví, ale i na globální oteplování celé planety.
Naše měřící přístroje EdLab pro environmentální výchovu obsahují tato čidla: čidlo znečištění ovzduší prachovými částicemi, čidlo CO2 ve vzduchu, čidlo rozpuštěného kyslíku ve vodě, čidlo kyselosti, čidlo pH, čidlo UVA záření a dvě teplotní čidla. S  technikou pracujeme formou badatelského vyučování v přírodovědných předmětech: Přírodověda, Přírodopis, Chemie, Matematika, Informatika, Fyzika, Zeměpis a Výchova ke zdraví. Se žáky, kteří navštěvují Ekologický kroužek, provádíme pravidelně měření kvality ovzduší v jednotlivých třídách. Vyzkoušeli si také práci s UVA čidlem (kontrola UVA filtrů ve slunečních i dioptrických brýlích, UVA záření na přímém slunci, ve stínu). Žáci sestavili informační letáčky o hodnotách měřených látek a pracovní listy k bádání. Data následně statisticky vyhodnocujeme, zpracováváme grafy. Díky měření se nám podařilo optimalizovat větrání ve třídách. Prokázali jsme si se žáky nutnost přísunu čerstvého vzduchu otevřením oken i přes to, že máme k dispozici ve všech třídách čističky vzduchu.
Na začátku topné sezony nabízíme měření kvality ovzduší dalším institucím. Navštěvujeme mateřské školky v obvodu MoaP. Pedagogům předáváme informační leták, který sestavili žáci a vyplněný pracovní list s naměřenými hodnotami v jejich třídách. Děti seznámíme s nutností čerstvého vzduchu pro naše zdraví, předvedli jednotlivá měření (růst / pokles grafu). Děti si sami vyzkouší reakci čidel na prach, výdech. Také dětem půjčujeme teplotní čidlo.

6. Putujeme ptačí říší – další náš celoškolní projekt, na který jsme získali účelovou dotaci MOaP. Prohlubujeme u dětí (i dospělých) vědomosti o této taxonomické třídě a podporujeme pozitivní vztah k přírodě. V centru velkoměsta je to jediná možnost setkávání s volně žijícími živočichy. Žáci v rámci projektové výuky sledují výskyt ptačích druhů v okolí školy a získávají informace o způsobu života a hnízdění. Vyrábí ptačí budky daného typu, ptačí krmítka. Formou her, pracovních listů, obrázků a prožitkových činností se děti seznamují se základními informacemi o ptactvu. Tradičně spolupracujeme s mateřskými školami našeho obvodu.

7. Pro žáky pořádáme ozdravné pobyty, které se realizují v horském prostředí. V rámci tohoto pobytu zajišťujeme pro žáky ekologicky zaměřené exkurze, přednášky a zpracováváme i několikadenní projekty s touto tématikou. Snažíme se tímto způsobem městské děti seznamovat s přírodou.

8. Pořádáme dvakrát ročně sběr starého papíru. Odvoz je zajištěn kontejnerem společností, která školám zaštiťuje projekt Zelený strom.

9. Ve všech třídách máme kontejnery na tříděný odpad (plast, papír, směsný odpad).

10. Jsme také zapojeni do sběrové akce malých již nepoužitelných pastelek a tužek, kterou zaštiťuje KOH-I-NOOR HARDTMUTH pod názvem ŠPAČKOŠ. Tužku tvoří dřevo a tuha. Přestože se jedná o přírodní materiály, tuha se v přírodě nerozkládá příliš snadno. Než na skládce, zbytky tužek by měly raději končit tam, kde pro ně ještě někdo najde užitek. Ve společnosti STROOM Dub, rozvíjející osoby s omezením, lepí z nasbíraných špačků v rámci terapeutických dílen nejrůznější skulptury, což osobám s omezením přináší potřebnou relaxaci.
 
11. M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je dlouhodobým programem Pavučiny. Jeho záměrem je vytvářet funkční systémy školního a mimoškolního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Služby poskytované zařízením zapojeným v síti zahrnují především pravidelné rozesílky metodických a informačních materiálů včetně časopisu Bedrník, který využíváme k projektové činnosti.

12. Spolupracujeme také s dalšími organizacemi. Od Lesů ČR dostáváme recyklované sešity. Žáci navštěvují OZO Ostrava. Zúčastňujeme se badatelského dne, který organizuje SVČ Mor. Ostrava. Využíváme programu Ostravské
univerzity v rámci Dne Země.MEZI DALŠÍ DŮLEŽITÉ AKTIVITY KOORDINÁTORA EVVO PATŘÍ:
• Podporovat účast žáků v přírodovědných a ekologických soutěžích.
• Zajišťovat preventivní výchovné programy.
• Vychovávat ve spolupráci s ostatními pedagogy žáky ke zdravému životnímu stylu.
• Poskytovat poradenskou činnost pro žáky (konzultační hodiny: úterý 14.00 – 15.00, nebo dohodou).
• Zajišťovat odbornou metodiku
O všech našich aktivitách s environmentálním zaměřením jste pravidelně informováni stránkách našeho ekotýmu:
https://www.facebook.com/GEkoskola/ 
Přehled dalších článků | Autor: Jana Dvořáková | Počet přečtení: 8159x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací