Školní družina

1. října 2019

Ranní školní družina je ve dnech školního vyučování v provozu od 6:00 hod. do 7:45 hodin. Odpolední školní družina je ve dnech školního vyučování v provozu dle ukončení vyučování školních tříd od 11:40 (12:35) hod. do 16:30 hodin, v pátek do 16.00 hodin.

Rozvrh činnosti jednotlivých oddělení: aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby: (do 14:00, od 15:00 do 16:00 hodin). 

Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.

Při nevyzvednutí žáka rodiči vychovatelka podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD. Pokud je tento postup bezvýsledný kontaktuje vychovatelka

a) pracovníka na oddělení sociálně právní ochrany dětí příslušného městského obvodu,

b) tuto skutečnost nahlásí na služebnu městské policie (M. O. Zámecká 10, 596 121 400). Všechny náklady spojené s péči o dítě po ukončení provozu zařízení nesou zákonní zástupci žáka.

c) opakované nevyzvednutí dítěte bude považováno za hrubé porušení Školního řádu a Vnitřního řádu školní družiny.

Dítě se přihlašuje na základě písemné přihlášky na začátku školního roku.

Úplata za vzdělávání a školské potřeby činí 120,- Kč měsíčně. Přihlašování a odhlašování

Ředitelka stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků.

Ve školní družině je určena vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Škola přijímá platby v hotovosti jen zcela výjimečně, rodiče platí bezhotovostním způsobem – převodem. Každému dítěti je pro účely plateb přidělen variabilní symbol. Vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrady v součinnosti s ekonomkou školy. Pokud jsou rodiče v prodlení s placením, jedná s nimi. Pokud rodiče nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem je písemně upozorní na jejich povinnost.

Pokud za dítě není zaplacen poplatek ve stanoveném termínu, vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitelku školy, která rozhodne o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na přihlášcedo školní družiny. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na přihlášce do školní družiny, sdělí rodiče tuto skutečnost vychovatelce písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

V třídní knize je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se údaj liší od přihlášky do školní družiny a písemných omluvenek.

Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.Co dětem nabízíme

Šikovné ruce - pod vedením paní vychovatelky  Barbory Gazdové, děti si prohlubují zkušenosti při práci s různými materiály, rozvíjejí nejen motoriku rukou, ale i estetické cítění, vyrábějí různé dárky.
Sportovní, míčové hry - pod vedením paní vychovatelky Ywety Křížkové, děti hrají různé míčové hry v tělocvičně nebo na hřišti školy.V školní družině dále využíváme

- hry, hračky, stavebnice, knihy, časopisy, rádio, video, DVD, možnost využití dalších prostor ZŠ (tělocvična, keramická dílna, počítačová učebna, školní hřiště a zahrada).Obsahová náplň školní družiny

V ranní družině jsou zařazovány klidové a nenáročné činnosti odpočinkového charakteru, probíhající individuální formou. Děti se dívají na pohádky, vybarvují omalovánky, hrají deskové a stolní hry apod.

V odpolední družině se střídají tyto činnosti:

· Činnost odpočinková - klidové, pohybově i duševně nenáročné činnosti, odpočinek
na koberci, kreslení, čtení či poslech pohádek, neformální besedy s dětmi, promítání filmů aj.

· Činnost rekreační - slouží k odstranění únavy a odreagování z vyučování, hry, soutěže, sportovní pohybové hry, pobyt v přírodě

· Činnost sebeobslužná - zásady správného chování, dodržování bezpečnosti a hygieny
při všech činnostech ve ŠD i při stravování, úklid her a hraček, péče o svůj majetek (aktovka, učebnice…)

· Činnost zájmová:

Výtvarná - rozvíjení estetického cítění žáka, práce s různými výtvarnými technikami, malování, tiskání, modelování aj.

Pracovní - činnosti s různými materiály (papírem, textilem, přírodninami), stříhání, lepení, vyšívání aj.

Hudební - poslech hudby, zpěv s doprovodem kytary, hra na rytmické nástroje

Sportovní - cvičení, hry s míčem, pohybové s hudbou, zimní a letní sporty, individuální vyžití na dětském sportovním a hracím hřišti

Příprava na vyučování písemné vypracování domácích úkolů po domluvě s rodiči především u žáků 1. třídy, individuální příprava s dětmi vyžadující zvláštní péči, procvičování učiva formou didaktických her, čtení textu…Školní vzdělávací program (ŠVP) školní družiny

Tak jako navlékáme korálky na šňůrku, navlékáme dny ve škole. Každý den je jiný, plný her a zábavy. Až bude šňůrka plná, uděláme uzel. Pak by měla být z dítěte osobnost, připravená na další etapu životem.

Celý dokument školního vzdělávacího programu pro ŠD je k nahlédnutí u ředitelky školy.

 
Přehled dalších článků | Autor: Administrátor zsg.cz | Počet přečtení: 9172x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací