Vím, co dýchám

27. května 2020

Naše škola je příjemcem dotace "Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2018/2019". Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, zastoupený hejtmanem kraje.
Náš školní projekt Vím, co dýchám, podporuje žáky v badatelské činnosti. Vede je k pochopení a vlastnímu přijetí myšlenky, že znečištění vzduchu oxidem uhličitým a prachovými částicemi negativně působí nejen na jejich zdraví, ale i na globální oteplování celé planety. Stěžejním úkolem bylo pořízení měřících čidel. V červnu 2018 jsme oslovili firmu Connexia Electric z Dětmarovic s objednávkou měřících přístrojů EdLab pro environmentální výchovu. Sada měřících přístrojů i se softwarem nám byla osobně dodána v září 2018. Byli jsme proškoleni pro práci s jednotlivými čidly: čidlo znečištění ovzduší prachovými částicemi, čidlo CO2 ve vzduchu, čidlo rozpuštěného kyslíku ve vodě, čidlo kyselosti, čidlo pH, čidlo UVA záření a dvě teplotní čidla.
S  technikou pracujeme formou badatelského vyučování v přírodovědných předmětech: Přírodověda, Přírodopis, Chemie, Matematika, Informatika, Fyzika, Zeměpis a Výchova ke zdraví. Se žáky, kteří navštěvují Ekologický kroužek, provádíme pravidelně měření kvality ovzduší v jednotlivých třídách. Žáci 1. stupně pracují s čidly pro kvalitu ovzduší a s teplotními čidly. Se získanými hodnotami pracují v Matematice, Přírodovědě a Vlastivědě. Žáci 2. stupně měří kvalitu ovzduší. Vyzkoušeli si také práci s UVA čidlem (kontrola UVA filtrů ve slunečních i dioptrických brýlích, UVA záření na přímém slunci, ve stínu). Žáci sestavili informační letáčky o hodnotách měřených látek a pracovní listy k bádání. Data následně statisticky vyhodnocujeme, zpracováváme grafy. Díky měření se nám podařilo optimalizovat větrání ve třídách. Prokázali jsme si se žáky nutnost přísunu čerstvého vzduchu otevřením oken i přes to, že máme k dispozici ve všech třídách čističky vzduchu.
Na začátku topné sezony 2018/19 jsme nabídli měření kvality ovzduší dalším institucím. Navštívili  jsme se žáky ekologického kroužku mateřské školky v obvodu MoaP. Pedagogům jsme předali informační leták, který sestavili žáci a vyplněný pracovní list s naměřenými hodnotami v jejich třídách. Žáci dětem povykládali o nutnosti čerstvého vzduchu pro naše zdraví, předvedli jednotlivá měření (růst / pokles grafu). Děti si sami mohly vyzkoušet reakci čidel na prach, výdech. Také dětem půjčujeme teplotní čidlo. Vedení mateřských školek projevilo zájem o další průběžná měření.
Projekt Vím, co dýchám je ze strany žáků velmi kladně hodnocen. Práce s čidly je baví, badatelské vyučování touto formou je pro ně atraktivní. Mají možnost předávat výsledky své práce dospělým osobám. Diskutují s nimi. Také předávání informací mladším dětem je naplňuje. Z dotazníků, které byly vytvořeny žáky pro učitele i zaměstnance jiných institucí, vyplynulo, že se jedná o velmi aktuální téma, které je osobně vnímáno jako velmi důležité. Všechny dotazované osoby pozitivně hodnotily možnost změření kvality ovzduší.
V dlouhodobém výhledu navštívíme další instituce a budeme nadále zaznamenávat informace o kvalitě ovzduší a zjišťovat, zda dochází ke zlepšení ovzduší v našem regionu. Čidla využíváme pro zkvalitnění školního prostředí. U dětí podporujeme badatelské vyučování. Jde o dlouhodobý projekt, který bude probíhat po celou dobu životnosti měřícího zařízení.
 
Přehled dalších článků | Autor: Iva Senftová | Počet přečtení: 1074x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací