Informace pro rodiče žáků 1. stupně k docházce do školy od 25. 5. do 30. 6. 2020

19. května 2020

Vážení rodiče,

dne 25. 5. 2020 je z doporučení vlády ČR možná osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin s maximálním počtem 15 dětí v jedné skupině. Složení skupiny do konce školního roku se nebude moci měnit, v lavici bude pouze jedno dítě. Nošení roušek bude pro děti povinné ve společných prostorách školy, při skupinových aktivitách a aktivitách v přírodě nebo na hřišti. Při individuálních činnostech o nošení roušek rozhodne vyučující dané skupiny.

Každý žák bude mít s sebou při příchodu do školy na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen při vstupu do školy a po dobu pobytu ve škole dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Práci ve skupinách žáků škola zajistí v čase 8.00 h – 16.00 h. Výuka bude probíhat v době od 8.00 h do 11.40 h, poté se budou děti moci účastnit zájmových aktivit max. do 16.00 h. Složení skupin je neměnné po celou dobu od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020. Při příchodu do školy žáci musí dodržovat 2 m rozestupy a vydezinfikují si ruce. Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.  Začínat a končit budeme podle stanoveného rozpisu. Rozpis, složení skupin a organizaci výuky vám zašlou třídní učitelky.

Povinností zákonného zástupce přihlásit dítě k vzdělávání nejpozději do 18. 5. 2020 a při nástupu na výuku dodat čestného prohlášení o tom, že jejich děti ani nikdo z blízkých osob nepatří do rizikové skupiny. Toto čestné prohlášení je ke stažení na webových stránkách školy v sekci Formuláře a jako příloha tohoto článku. Žák je vyplněné předá při prvním vstupu do školy svému učiteli. Bez tohoto prohlášení nebude žák vpuštěn do školy.

Stravování bude zajištěno formou teplé vakuované stravy v zatavených krabičkách. Rodiče si musí obědy elektronicky objednat.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, bude škola žádat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid – 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků Covid – 19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici.

Pro žáky, kteří se nebudou osobně účastnit výuky ve škole, bude nadále probíhat distanční výuka prostřednictvím webových stránek školy. Nepřítomnost žáků ve škole nebude mít vliv na závěrečné hodnocení.

Mgr. Anna Krasulová, ředitelka školy
Přehled dalších článků | Autor: Iva Senftová | Počet přečtení: 705x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací